1 » Zwroty i reklamacje2

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności dostarczyciela (np. pracownika Poczty Polskiej lub kuriera) w celu sprawdzenia zgodności otrzymanej przesyłki ze złożonym zamówieniem.
2. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (tekst jednolity z 2002 r.: Dz. U. Z 2002 r. Nr. 141, poz. 1176 ze zmianami) Klient ma prawo reklamować zakupiony towar, jeżeli dostarczony przez Sprzedawcę towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową oraz w przypadku stwierdzenia wady jakościowej, asortymentowej lub w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego.
3. Kupujący w takim wypadku może domagać się od Sprzedawcy wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy: np. żądać dostarczenia towaru zgodnego z umową, żądać uzupełnienia towaru w wypadku stwierdzenia braków ilościowych lub żądać wymiany wadliwego towaru na nowy. W tym celu, Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy na adres Biura Handlowego  pismo wyjaśniające przyczynę reklamacji oraz sprecyzowane żądanie w zakresie wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z zawartej umowy.
4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona Sprzedawcy przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności, w przeciwnym razie Kupujący traci uprawnienie do żądania usunięcia wad. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia na  adres Biura Handlowego przed jego upływem.
5. W wypadku żądania wymiany wadliwego towaru na nowy wraz z pisemnym oświadczeniem Klient powinien odesłać wadliwy towar. Zareklamowany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów przesyłki zareklamowanego towaru.
6. Sprzedawca  ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisma wyjaśniającego reklamację lub dnia otrzymania od Klienta przesyłki zawierającej wadliwy towar wraz z pisemnym żądaniem wymiany.
7. W sytuacji uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany reklamowanego towaru na nowy, zgodny z zawartą umową lub do uzupełnienia braków w wypadku wady ilościowej. Koszty wysyłki związane z wymianą towaru na nowy lub uzupełnieniem braków ilościowych ponosi Sprzedawca.
8. W szczególnych przypadkach (gdy naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczną niedogodność) Klient możne żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. (zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176 z poźn. zm. /).

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22 z 31.03.2000r., poz. 271) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. W tym celu powinien, w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki,  wysłać do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wysyłając e-mail na adres:
sklep@svenskavitaminer.pl lub list zaadresowany do: Svenska Vitaminer Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36/123, 31-105 Kraków).
2. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą, a zwrot świadczeń Klienta (ceny zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki do Klienta) i Sprzedawcy (wysłanego towaru) powinien nastąpić w ciągu 14 dni. Wysyłka towaru do Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta. Towar powinien zostać  odpowiednio zapakowany, w sposób zapewniający mu dotarcie do Sprzedawcy w niezmienionym stanie
3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
 
 


Przejdź do strony głównej