1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego SVENSKA VITAMINER
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego
http://www.svenskavitaminer.pl/ (dalej: Sklep) jest Svenska Vitaminer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-110), ul. Kraszewskiego 36/123, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. Krakowa, XI Wydział Gspodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000491857, NIP: PL 676-24-71-505, zwany dalej: Sprzedawcą.
1.2. Sprzedawca prowadzi Biuro Handlowe pod adresem: ul. Kraszewskiego 36/123, 31-110 Kraków oraz Magazyn pod adresem: ul.Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała.
1.3. Klientem Sklepu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. OFERTA SKLEPU
2.1. Przedmiot oferty Sklepu są produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej svenskavitaminer.pl. zwane dalej Produktami. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży leków.
2.1 Wszystkie ceny produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Do momentu zakończenia realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia. Przy wysyłkach zagranicznych Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie dodatkowe opłaty, cła, podatki nakładane na Klienta przez odpowiednie władze celne lub podatkowe danego kraju.


3. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI
3.1. Zamówienia na Produkty można składać:
a) za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:
www.svenskavitaminer.pl. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji konta Klienta w systemie Sklepu Internetowego Svenska Vitaminer.
b) drogą telefoniczną – pod numerem telefonu +48 12 431 72 72 lub 690 588 229 w dni powszednie w godz. 9:00 - 17:00.
3.2.  Klient ma możliwość dokonania zapłaty pełnej wartości zamówienia (przed dostawą):
a) przelewem na konto bankowe Svenska Vitaminer Sp. z o.o.:
BNP Paribas KONTO NR: 92 1600 1039 1846 8481 1000 0004
lub
b) za pomocą płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu
www.dotpay.pl, obsługującym:
 Karty: VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club
 Przelewy transferowe i e-przelewy: mTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew z BPH, Przelew 24, MultiTransfer, Płać z Nordea
 Przelewy bankowe: PKO BP S.A., Pekao S.A., Millenium Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Bank BPH S.A., Deutsche Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Citi Bank Handlowy S.A., Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, InvestBank, Fortis Bank, VW Bank, Lukas bank S.A.


4. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW:
4.1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym otrzymał zapłatę za zamówione Produkty.
4.2. Dostawa Produktów na terenie Polski realizowaną jest, według wyboru Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Przesyłka kurierska może zostać zrealizowana z możliwością płatności przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).
4.3. Dostawa Produktów na terenie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, USA oraz pozostałych krajów realizowana jest jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4.4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT konieczne jest podanie nr NIP.


5. KOSZTY WYSYŁKI
Sprzedawca dolicza Klientowi do ceny zamówionych Produktów, tytułem kosztów wysyłki, zryczałtowaną opłatę w wysokości:
a) 12 złotych w wypadku wyboru dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski, dla zamówień o łącznej wartości do 250 złotych z VAT, z opcją płatności "z góry",
b) 18,00 złotych w wypadku wyboru dostawy realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski, dla zamówień o łącznej wartości do 500 złotych z VAT, z opcją płatności przy odbiorze towaru,
c) 39,00 złotych w wypadku dostawy realizowanej na teren pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, niezależnie od wartości zamówienia
d) 85,00 złotych w wypadku dostawy realizowanej na teren Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów, niezależnie od wartości zamówienia.


6. CZAS DOSTAWY I MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI
6.1. W przypadku dostawy Produktów na teren Polski, czas oczekiwania na zamówione produkty wynosi do 14 dni roboczych (w przypadku dostawy przez Pocztę Polską) lub 4 dni roboczych (w przypadku dostawy przez firmę kurierską), licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, o ile w tym okresie Klient nie dokona zmiany w zamówieniu.
6.2.  W przypadku dostawy Produktów na teren pozostałych państw członkowskich UE, USA i innych krajów, czas oczekiwania na zamówiony produkt wynosi do 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, o ile w tym okresie Klient nie dokona zmiany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec zmianie (np. w przypadku odpraw celnych w kraju leżącym poza Unią Europejską.
6.3. W przypadku braku zamówionego produktu u Sprzedawcy, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i związanym z tym możliwym wydłużeniem czasu dostawy. W takim przypadku Klient ma prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia lub zamówienia innego produktu.
6.4. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji, informując o tym Sprzedawcę pisemnie (e-mail:
sklep@svenskavitaminer.pl ), lub telefonicznie - nr +48 12 431 72 72.

7. REKLAMACJE
7.1. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności dostarczyciela (np. pracownika Poczty Polskiej lub kuriera) w celu sprawdzenia zgodności otrzymanej przesyłki ze złożonym zamówieniem.
7.2. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (tekst jednolity z 2002 r.: Dz. U. Z 2002 r. Nr. 141, poz. 1176 ze zmianami) Klient ma prawo reklamować zakupiony towar, jeżeli dostarczony przez Sprzedawcę towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową oraz w przypadku stwierdzenia wady jakościowej, asortymentowej lub w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego.
7.3. Kupujący w takim wypadku może domagać się od Sprzedawcy wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy: np. żądać dostarczenia towaru zgodnego z umową, żądać uzupełnienia towaru w wypadku stwierdzenia braków ilościowych lub żądać wymiany wadliwego towaru na nowy. W tym celu, Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy na adres Biura Handlowego  pismo wyjaśniające przyczynę reklamacji oraz sprecyzowane żądanie w zakresie wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z zawartej umowy.
7.4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona Sprzedawcy przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności, w przeciwnym razie Kupujący traci uprawnienie do żądania usunięcia wad. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia na  adres Biura Handlowego przed jego upływem.
7.5. W wypadku żądania wymiany wadliwego towaru na nowy wraz z pisemnym oświadczeniem Klient powinien odesłać wadliwy towar. Zareklamowany towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów przesyłki zareklamowanego towaru.
7.6. Sprzedawca  ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisma wyjaśniającego reklamację lub dnia otrzymania od Klienta przesyłki zawierającej wadliwy towar wraz z pisemnym żądaniem wymiany.
7.7. W sytuacji uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany reklamowanego towaru na nowy, zgodny z zawartą umową lub do uzupełnienia braków w wypadku wady ilościowej. Koszty wysyłki związane z wymianą towaru na nowy lub uzupełnieniem braków ilościowych ponosi Sprzedawca.
7.8. W szczególnych przypadkach (gdy naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczną niedogodność) Klient możne żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. (zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176 z poźn. zm. /).


8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22 z 31.03.2000r., poz. 271) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. W tym celu powinien, w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki,  wysłać do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wysyłając e-mail na adres:
sklep@svenskavitaminer.pl lub list zaadresowany do: Svenska Vitaminer Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36/123, 31-110 Kraków).
8.2. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą, a zwrot świadczeń Klienta (ceny zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki do Klienta) i Sprzedawcy (wysłanego towaru) powinien nastąpić w ciągu 14 dni. Wysyłka towaru do Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta. Towar powinien zostać  odpowiednio zapakowany, w sposób zapewniający mu dotarcie do Sprzedawcy w niezmienionym stanie
8.3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.


9. JAKOŚĆ PRODUKTÓW
Sprzedawca oświadcza, iż odpowiada co do jakości i warunków przydatności do spożycia oferowanych przez siebie Produktów. Ponadto oświadcza, iż dla sprzedawanych przez siebie produktów posiada wymagane aktualnym prawem dokumenty i certyfikaty dopuszczające do obrotu oraz że proces produkcyjny odbywa się w całości w Unii Europejskiej w zgodności z międzynarodowymi standardami GMP - produkcja w warunkach ściśle farmaceutycznych.


10. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH
10.1. Zamówienie Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego
www.svenskavitaminer.pl, wymaga dokonania rejestracji – założenia konta przez Klienta.
10.2. Rejestracja konta Klienta jest dobrowolna. Osoby zainteresowane zakupem produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego
www.svenskavitaminer.pl, które z jakiegokolwiek powodu nie chcą zarejestrować konta Klienta mają możliwość złożenia zamówienia droga telefoniczną.
10.3. Dokonując rejestracji konta Klienta w serwisie
www.svenskavitaminer.pl lub dokonując zamówienia droga telefoniczną, należy podać prawdziwe dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie wskazanych danych jest m. in. niezbędne do procesu prawidłowej realizacji zamówienia.
10.4. Dane te są gromadzone i przetwarzane przez Administratora: Svenska Vitaminer Sp. z o.o. w zarejestrowanym w GIODO Zbiorze Danych Osobowych o nazwie „BAZA DANYCH KLIENTÓW SVENSKA VITAMINER", z jednoczesnym zachowaniem wymogu ich bezpieczeństwa, określonym w przepisach o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 pozycja 883 z 1997r.).
10.5. Dane przetwarzane są w celu wykonania zawartych umów, poprawnej realizacji zamówień składanych przez Klientów, informowania Klientów o nowościach oraz specjalnych aktualnych ofertach promocyjnych.
10.6. Składając zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w wyżej wymienionych celach. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo wglądu i korygowania zgromadzonych danych.
10.7. Składając zamówienie Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od firmy Svenska Vitaminer drogą elektroniczną newslettera informującego o nowościach i aktualnych promocjach.
10.8. Pozostali użytkownicy serwisu mają również możliwość zapisania się na otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera informującego o nowościach i aktualnych promocjach, poprzez podanie w formularzu zapisu adresu e-mail, na jaki mają być wysyłane zamówione wiadomości (dalej: Użytkownicy).
10.9. Użytkownicy oraz Klienci serwisu
www.svenskavitaminer.pl zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania serwisu oraz zakazu dostarczania przez lub do serwisu treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
c) zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Serwisu,
d) powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści.


11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
11.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) Svenska Vitaminer informuje, iż:
11.2 Administratorem danych osobowych jest Svenska Vitaminer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kraszewskiego 36/123, 31-110 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000491857, REGON 123006378, NIP 6762471505 (zwaną dalej: Svenska Vitaminer).
 11.3 Inspektorem ochrony danych w Svenska Vitaminer jest Pan Seweryn Drożdż, adres e-mail: sdrozdz@svenskavitaminer.pl 
 11.4 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu:
a) prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie Sklepu,
b) monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Svenska Vitaminer usług,
c) badania Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług,
d) wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
e) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Svenska Vitaminer,
f) wywiązania się przez Svenska Vitaminer z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm., 
g) marketingu własnych towarów i usług,
wykorzystując przy tym niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu zakupu lub innych formularzach, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późń. zm.) oraz począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”.
11.5 Svenska Vitaminer jest uprawniona do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Svenska Vitaminer) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej ze Svenska Vitaminer umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Svenska Vitaminer na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Svenska Vitaminer a Podwykonawcami Svenska Vitaminer. Ponadto Svenska Vitaminer jest zobowiązany  do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. 
11.6 Dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji z posiadania konta w Sklepie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Svenska Vitaminer lub podmiotów trzecich, z którymi Svenska Vitaminer współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie. 
11.7 Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.
11.8 Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznaz, iż przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.
11.9 W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Uzytkownika z Svenska Vitaminer umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez z Svenska Vitaminer działań  na żądanie Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Svenska Vitaminer ciążącego na z Svenska Vitaminer obowiązku prawnego - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez Użytkownika wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi z Svenska Vitaminer informowanie o nowych ofertach i promocjach. 
11.10. Svenska Vitaminer nie zbiera informacji dotyczących płatności kartami kredytowymi za pomocą serwisu dotpay.pl. Transakcje te dokonywane są poza systemem administracyjnym i poza komputerami Administratora svenskavitaminer.pl.

12. PLIKI COOKIES
12.1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, jednak użytkownicy mogą samodzielnie nimi zarządzać, w tym całkowicie zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek.
12.2. Sklep svenskavitaminer.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu, w celu prawidłowego przeglądania serwisu i korzystania z usług oraz do celów statystycznych. Pliki cookies nie są nigdy łączone z żadnymi innymi danymi, w szczególności z danymi osobowymi.
12.3. Serwis svenskavitaminer.pl wykorzystuje pliki cookies podczas logowania konta użytkownika (w celu zapamiętania informacji o użytkowniku- daty, czasu logowania, adresu IP) oraz dla analizy ruchu na stronie w celach statystycznych.
12.4. Niezablokowanie obsługi plików cookies w ustawieniach przegladarki oznacza zgodę na ich użycie
12.5. Korzystanie z serwisu
www.svenskavitaminer.pl oznacza akceptację niniejszych zasad polityki prywatności.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi/Użytkownikowi, na każde jego żądanie.
13.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2014 r
13.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klienci/Użytkownicy zostaną poinformowani przez przesłanie im informacji na adres e-mail, podany przy rejestracji, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient/Użytkownik nie zgadza się na planowaną zmianę Regulaminu jego Konto zostanie usunięte.
 
 


Przejdź do strony głównej